ترومای اندام تحتانی

            ترومای ران استخوان ران بزرگترین و بلندترین استخوان بدن است و دارای یک تنه و دو انتهای فوقانی و تحتانی است.در انتهای فوقانی،سر،گردن و دوبر جستگی وجود دارد. سر به اندازه3/2 حجم یک کره بوده و دارای رویه مفصلی است که در حفره استابولوم استخوان هیپ قرار گرفته که […]

انواع شکستگی ها

              شکستگی ها را میتوان بر اساس معیار های مختلف به صورت های متفاوتی تقسیم بندی کرد. یکی از این معیارهای شکل شکستگی است . دانستن شکل شکستگی فقط برای تقسیم بندی ظاهری نبوده و اهمیت بیشتری دارد. شکل شکستگی میتواند به ما کمک کند تا به نوع و […]

حمايت تغذيه اي بيماران بخشهاي ويژه

        تغذيه يک نياز اصلي بشر است و کمبود آن يا سو تغذيه با عوارض متعددي همراه خواهد بود. سوء تغذيه يکی از مشکلات جدی در بيماران بستری در بيمارستان می‌باشد. ميزان بروز سوء تغذيه در بيماران بستری 60-30 درصد گزارش شده است. بيماران با شرايط بحرانی به دليل شدت بيماری و […]

عدم تعادل درپتاسيم

        پتاسيم ، الكتروليت اصلی داخل سلولی است كه برای عملكرد عصبی عضلانی ميزان آن مهم است .  ميزان طبيعی پتاسيم سرم 5 – 5/3 ميلی اكی والان در ليتر می باشد كليه تنظيم كننده اصلی تعادل پتاسيم بوده و اين عملكرد را از طريق مقادير دفع شده پتاسيم از طريق ادرار […]