تغذيه يک نياز اصلي بشر است و کمبود آن يا سو تغذيه با عوارض متعددي همراه خواهد بود. سوء تغذيه يکی از مشکلات جدی در بيماران بستری در بيمارستان می‌باشد. ميزان بروز سوء تغذيه در بيماران بستری 60-30 درصد گزارش شده است. بيماران با شرايط بحرانی به دليل شدت بيماری و […]